News Information

关于矿世云算股东变更通知

2019-07-31 14:44:45

尊敬的矿世云算客户:

    

矿世云将于20198月7日召开公司董事会,届时会对公司管理层进行调整,矿世云平台所有业务正常运行,不受此影响,请知悉。

 

 

 

                                                                                                                                                        矿世云(北京)科技有限公司

                                                                                                                                                                     2019731